Quicklists
آموزش انگلیسی1 - Amozesh... Uploaded By no1
  • 360

آموزش انگلیسی1 - Amozesh english

no1

36 نمایش ها

آموزش زبان انگلیسی به روش آشنا درس 1 را به شما تقدیم میکنیم.

لطفا نام فهرست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش ویدئو

لطفا مجموعه ای را انتخاب کنید که بیشترین نگرانی شما درباره ویدیو را نشان می دهد، بنابراین ما می توانیم آن را بررسی کنیم و تعیین کنیم که آیا خطمشیهای انجمن ما نقض می شود یا برای همه بینندگان مناسب نیست. سوء استفاده از این ویژگی همچنین نقض دستورالعمل های انجمن است، بنابراین این کار را انجام ندهید.

0 نظرات

لطفا برای ثبت دیدگاه وارد شوید