Quicklists
دکتر مدنی فر مشاور تعلیم و... Uploaded By Avina
  • 360

دکتر مدنی فر مشاور تعلیم و تربیت و دکتری فلسفه تربیت

Avina

158 نمایش ها

دکتر مدنی فر مشاور تعلیم و تربیت و دکتری فلسفه تربیت

لطفا نام فهرست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش ویدئو

لطفا مجموعه ای را انتخاب کنید که بیشترین نگرانی شما درباره ویدیو را نشان می دهد، بنابراین ما می توانیم آن را بررسی کنیم و تعیین کنیم که آیا خطمشیهای انجمن ما نقض می شود یا برای همه بینندگان مناسب نیست. سوء استفاده از این ویژگی همچنین نقض دستورالعمل های انجمن است، بنابراین این کار را انجام ندهید.

0 نظرات

لطفا برای ثبت دیدگاه وارد شوید